• darkblurbg
    AutoProfijt Noord / Car-Wash Noord
    De totale service voor uw auto in Delfzijl, Appingedam en heel Noord Oost Groningen
    waar service en kwaliteit nog hoog in het vaandel staan.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord: Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, gevestigd en
kantoorhoudende te (9933 KB) Delfzijl, aan de Saul van Messelstraat 5, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 02065471 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer P. Goedhart.
2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
opdracht heeft gegeven tot het leveren van een voertuig en/of opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van werkzaamheden.
3. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord een personenauto of lichte bedrijfswagen heeft verkocht en geleverd.
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten met betrekking tot in- en verkoop,
onderhoud en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfswagens en levering en/of
montage van auto onderdelen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder
stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht
door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord vervaardigde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers.
6. Overeenkomst: elke schriftelijke of mondelinge afspraak tussen koper/verkoper en CarWash Noord / AutoProfijt Noord tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van
diensten en/of het leveren van goederen door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord ten
behoeve van koper/verkoper.
7. Partijen: koper/verkoper en Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord gezamenlijk.
8. Occasions: gebruikte personenauto’s en lichte bestel- en bedrijfswagens.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en
overeenkomsten welke door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord binnen het kader van de
uitvoering van de werkzaamheden en levering van goederen worden aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij
schriftelijk tussen koper/verkoper en Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zijn
overeengekomen.
3. Indien koper/verkoper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt
toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige
voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord niet geaccepteerd.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de
vereenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van
toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en zal de betreffende bepaling in
overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van
de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft het recht om deze algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten
overeenkomsten. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zal koper/verkoper per e- mail op de
hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat koper/verkoper op de
hoogte is gesteld, van kracht zijn.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord gedane aanbiedingen en/of offertes zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van aanvaarding
te herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door koper/verkoper verstrekte gegevens. Indien
na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan
kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
gedane aanbiedingen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal en/of mondelijk al dan
telefonisch gedaan.
4. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden
gehouden indien de koper/verkoper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding
en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-,
zet- of typefout bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord niet tot
levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of
nabestellingen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat koper/verkoper de door Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van
koper/verkoper op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst
eerst tot stand indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord uitdrukkelijk schriftelijk met
deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien koper/verkoper zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord een opdracht verstrekt, is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord eerst aan
deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord of zodra Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord – zonder tegenwerping van
koper/verkoper – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk
tussen koper/verkoper en Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zijn overeengekomen. CarWash Noord / AutoProfijt Noord zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze
redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen
gekomen levertijd door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord wordt overschreden, hetgeen
als overmacht wordt beschouwd.
Artikel 5 Verplichtingen koper/verkoper
1. koper/verkoper is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van
de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord te stellen.
2. koper/verkoper is gehouden ervoor te zorgdragen dat de goederen waaraan Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord werkzaamheden dient te verrichten op het overeen gekomen
tijdstip aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord ter beschikking worden gesteld.
3. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer
van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord bevinden, blijft bij koper/verkoper berusten.
Koper/verkoper is verplicht de zaken, die zich ter montage of reparatie onder het beheer van
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
4. Occasions worden door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord aangeboden in de staat waarin
ze zich bevinden tegen een meeneemprijs. Koper/verkoper is verplicht bij aflevering van een
gebruikte auto deze zorgvuldig te controleren op gebreken. Op koper/verkoper rust een
onderzoekplicht.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten tot het moment dat koper/verkoper aan de in de vorige leden genoemde
verplichtingen heeft voldaan.
6. koper/verkoper is gehouden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord onverwijld te informeren
omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van
de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en
eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor
rekening van koper/verkoper. Indien en voor zover koper/verkoper zulks verzoekt, worden
de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
8. Koper/verkoper mag aan de adviezen en dienstverlening van Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord hoge eisen stellen, maar koper/verkoper staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
koper/verkoper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke
gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en
bescheiden. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat koper/verkoper onjuiste of
onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeraar op grond van de
polisvoorwaarden gerechtigd zijn de schade niet of niet geheel te vergoeden.
9. Koper/verkoper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
• – gebruik van de auto voor het doel waarvoor deze bestemd is, zijnde normaal
gebruik op de weg. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is niet aansprakelijk voor
gebreken indien de auto gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de race sport;
• – tijdig en deugdelijk onderhoud van de auto na aankoop of voor de verkoop aan
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord;
• – veilig gebruik van de auto na aankoop en levering daarvan aan koper;
• – verzekering van de auto. Artikel 6 Uitvoering opdracht
• Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord bepaalt de wijze waarop en door welke
perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde
aanwijzingen van koper/verkoper omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
• Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zal de werkzaamheden naar beste vermogen en
als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
• Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zal de door koper/verkoper verstrekte
(persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van
koper/verkoper aan derden verstrekken of openbaar maken.

Artikel 6 Ontbinding
1. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden,
zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van koper/verkoper, te laten
verrichten door een door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord aan te wijzen persoon of
derde, indien zulks naar het oordeel van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord wenselijk is.
2. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord houdt koper/verkoper op de hoogte van zijn
werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de
voltooiing van de opdracht, indien koper/verkoper daarvan onkundig is.
3. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve
van het beroep of bedrijf van koper/verkoper welke niet vallen onder de werkzaamheden
waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van
afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
4. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding
van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te
voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en
daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door koper/verkoper niet
wordt betaald, is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord niet verplicht tot uitvoering van de
volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren
op te schorten totdat koper/verkoper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het
project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q.
gebruiken voor alle commerciele doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan
koper/verkoper verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam zal altijd voorafgaande
toestemming aan koper worden gevraagd.
Artikel 7: Levering / leverings- en uitvoeringstermijnen
1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd
als fatale termijnen. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door koper/verkoper schriftelijk in gebreke
te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar
verplichtingen alsnog na te komen.
2. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten
waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
3. Het risico betreffende de geleverde goederen gaat over op koper/verkoper op het moment
van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord verlaten of het moment waarop Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord aan koper/verkoper heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden
afgehaald.
4. Verzending en/of transport van de bestelde goederen geschiedt op een door Car-Wash Noord
/ AutoProfijt Noord te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van koper/verkoper. CarWash Noord / AutoProfijt Noord is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan
ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het
transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen
afbreuk aan het in dit lid bepaalde. Indien er een aanvullende (transport)verzekering vereist
is, komen de kosten daarvan voor rekening van koper/verkoper. De aansprakelijkheid van
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord voor eventuele daaruit voortvloeiende schade is te
allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord uitkeert.
5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van koper/verkoper niet mogelijk
blijkt de bestelde goederen aan koper/verkoper te leveren of indien de goederen niet worden
afgehaald, is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord gerechtigd de zaken voor rekening en
risico van koper/verkoper terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient
koper/verkoper Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord binnen 7 dagen na kennisgeving van
de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient koper/verkoper deze alsnog
op te halen.
6. Indien koper/verkoper ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in
gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder
dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de
zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van koper/verkoper tot vergoeding van eventuele
(opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
8. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord kan niet eerder verplicht worden met de levering van
de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft
ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar
evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare
oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in
het computernetwerk, pandemieen en epidemieen, maatregelen van overheidswege en
andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming of die van
koper/verkoper, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te
wijten zijn aan schuld van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van CarWash Noord / AutoProfijt Noord. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en
jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of onvoorzien, waarop Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is
koper/verkoper gehouden zijn verplichtingen jegens Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
tot aan dat moment na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden of wanneer er sprake is van
blijvende overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te
ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Artikel 9 Herroepingsrecht
1. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere
producten en/of diensten door een consument koper van Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord zonder dit product of deze dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien,
kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere
producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
1. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop het laatste product is ontvangen. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
over heeft geinformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.
2. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
3. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de
verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en
werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en
inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn.
4. Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 3 opgenomen verplichting houdt,
is deze aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het
desbetreffende product.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen
op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier
bij Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord opvragen.
6. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen
na het doen van de herroepingsmelding aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord. De
retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het
product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.
7. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en
conform de door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord gegeven instructies te worden
geretourneerd.
8. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn
herroepingsrecht.
9. De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor
rekening van de consument.
10.Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
tussen consument en Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord van rechtswege ontbonden.
11.Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van CarWash Noord / AutoProfijt Noordonverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de
herroepingsmelding door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord.
12.Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen
inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de
retourkosten, maar uiterlijk binnen 14dagen volgende op de dag van melding van de
herroeping door de consument aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord.
13.Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft
plaatsgevonden,tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
14.Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de
standaardlevering,hoeven door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord niet te worden vergoed.
Algemene Voorwaarden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord December 2023 4 van 11
Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst met betrekking tot onderhoud en/of reparatie
door consument met Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, stemt consument uitdrukkelijk in
met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de
overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na
volledige uitvoering van de dienst. Indien de dienst gedeeltelijk is uitgevoerd op het moment
dat consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is deze betaling van het
reeds uitgevoerde deel verschuldigd.
2. Bij de aankoop van digitale producten stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen
14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
3. Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten
uitdrukkelijk uit:
1. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte
producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis
van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd
zijn voor een specifiek persoon.
2. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde
periode, zoals maar niet gelimiteerd tot events, workshops en tickets.
3. Verzegelde producten die om redenen van hygiene en/of gezondheidsbescherming
niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling
na levering is verbroken, zoals maar niet gelimiteerd tot gedragen kleding en/of
sieraden.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn
met andere producten.
Artikel 11 Tarieven en prijswijzigingen
1. Bij de door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord genoemde c.q. aangeboden prijzen wordt
expliciet vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn. Op marge auto’s is geen BTW
van toepassing. De genoemde, getoonde c.q. aangeboden prijzen zijn altijd exclusief overige
kosten, zoals administratie-, garantie- en/of transportkosten.
2. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord berekent diensten op basis van uurtarieven die CarWash Noord / AutoProfijt Noord vooraf met koper/verkoper overeenkomt of op basis van
een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst. Voor goederen
worden vaste bedragen gerekend.
Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft CarWash Noord / AutoProfijt Noord het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen.
koper/verkoper kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook
genaamd, ontstaat.
3. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord berekent op basis van uurtarieven, wordt
voordat Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord aan een opdracht begint, een inschatting
gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid
zijn. koper/verkoper kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
4. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord een vaste prijs of vast tarief met koper/verkoper
is overeengekomen, is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord niettemin gerechtigd tot
verhoging van deze prijs of dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks
niet toerekenbaar is aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, dat in redelijkheid niet van
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord kan worden gevergd, dat Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk
overeengekomen prijs c.q. tarief. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord stelt koper/verkoper
hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. koper/verkoper kan op deze grond besluiten de
opdracht terug te nemen. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord koper/verkoper heeft
gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is koper/verkoper
gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord te voldoen.
5. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt CarWash Noord / AutoProfijt Noord koper/verkoper in kennis van de financiele consequenties.
koper/verkoper is gehouden tot acceptatie en betaling van meerwerk tot een maximum van
10% van het oorspronkelijk overeen gekomen door koper/verkoper te betalen bedrag.
6. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden
en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat koper/verkoper
een door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord in redelijkheid vast te stellen voorschot voor
de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
7. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord specificeert facturen naar verkoop of opdracht en in
geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
8. Het door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord in rekening te brengen bedrag, zo nodig
vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de
eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige overeen gekomen kosten, na volbrenging
van de werkzaamheden aan koper/verkoper in rekening gebracht of voorafgaand aan
levering van de occasion aan koper/verkoper in rekening gebracht.
9. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is
verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van de
volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium.
Algemene Voorwaarden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord December 2023 5 van 11
Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de koper/verkoper daarvan
heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geeindigd.
Artikel 12 Betaling
1. Betaling van een door koper aangekochte occasion, dient plaats te vinden alvorens deze
wordt geleverd door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, tenzij anders is overeen
gekomen. Bij een eventuele betaling op factuurbasis, dient koper het factuurbedrag te
voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, op door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Het voormelde geldt tenzij er
uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is overeen gekomen.

2. Betaling van een door de koper gegeven reparatie- en/of onderhoudsopdracht, dient bij het ophalen van het voertuig direkt voldaan te worden aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord via pin of contant, tenzij anders is overeengekomen met Car-Wash Noord  / AutoProfijt Noord.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden
zonder aftrek, verrekening of opschorting.
4. Indien koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist,
het recht vanaf de vervaldag koper over het gefactureerde bedrag de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is bij niet tijdige of niet volledige betaling door koper
bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of
ingebrekestelling vereist is, aan koper (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling
overtreffen.
6. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, geldt voor kopers die niet handelen in de
hoedanigheid van een beroep op bedrijf (consumenten) dat zij bij niet tijdige of niet
volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden
aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens
aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze
termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
7. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit
Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
• – over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,
• – over de volgende Euro 2.500,- 10%
• – over de volgende Euro 5.000,- 5%
• – over de volgende Euro 190.000,- 1%
• – over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn kopers/verkopers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke kopers/verkopers zijn verricht, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door koper, is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord,
behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te
ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling
alsnog is geschied dan wel koper hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord eveneens indien zij al voordat
koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid
van koper te twijfelen.
10. Door koper gedane betalingen zullen door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord ten eerste in
mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de
opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij koper bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk
vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 13 Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is CarWash Noord / AutoProfijt Noord gerechtigd de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan
de koper/verkoper te ontbinden, op het tijdstip waarop koper/verkoper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder
de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. koper/verkoper is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te
stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord December 2023 6 van 11
Artikel 14: Garanties
1. Op de overeengekomen leveringen van occasions verstrekt Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord nimmer garantie, tenzij door koper tegen betaling een garantiepakket is afgenomen.
Occasions worden geleverd in de staat waarin ze zich tijdens verkoop bevinden tegen een
meeneemprijs.
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord zal er voor zorgdragen dat de overeengekomen
werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden
uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden nooit een verdergaande
garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen in een eventueel door
Koper afgenomen garantiepakket conform de voorwaarden van de aanbieder.
2. Garanties worden slechts verstrekt aan koper en zijn niet overdraagbaar aan derden.
3. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat koper aan al zijn
betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken c.q. werken aan Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord heeft voldaan.
4. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben
gegarandeerd dat de geleverde zakengeschikt zijn voor het doel waarvoor koper deze wenst
te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk
aan koper heeft bevestigd.
Artikel 15: Reclames en retourzendingen
1. koper/verkoper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de geleverde occasion
en/of de onderdelen tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten,
onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen onmiddellijk, maar
uiterlijk binnen 24 uur na levering, aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord te worden
gemeld.
2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden – dienen
schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen, behoudens
dwingendrechtelijke bepalingen, aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord te worden
gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van koper/verkoper.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te
zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper/verkoper niet op, behoudens indien
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord dient in staat te worden gesteld de klacht te
onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt,
geschiedt die slechts voor rekening en risico van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft
betuigd.
6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord te
bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7. Indien koper/verkoper wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van koper/verkoper
goederen retour zendt aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, is Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze goederen als “handling
kosten” in rekening te brengen.
8. Indien de goederen gebruikte goederen betreffen of indien de goederen na aflevering van
aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt,
beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien koper/verkoper aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare
tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, is de aansprakelijkheid van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord voor enkel en alleen de directe schade beperkt tot de uitkering die in het
desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze
aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW.
2. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is nimmer aansprakelijk voor door koper/verkoper of
derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt
tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen
onderneming van koper/verkoper of derden, letselschade of immateriele schade.
3. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door
derden geleden schade. koper/verkoper vrijwaart Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord tegen
alle aanspraken van derden. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord door derden mocht
worden aangesproken, dan is koper/verkoper gehouden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord en derden komen verder voor rekening en risico van
koper/verkoper.
Algemene Voorwaarden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord December 2023 7 van 11
4. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is nimmer aansprakelijk voor door koper/verkoper of
derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze
werkzaam zijn bij een met Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord verbonden organisatie.
koper/verkoper zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of
ingeschakelde derde moeten wenden.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is niet aansprakelijk voor bij koper/verkoper of derden
ontstane schade die het gevolg is van:
• – het niet tegen betaling afsluiten van aanvullende garantie door koper/verkoper;
• – de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door
koper/verkoper aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord, of anderszins het gevolg is
van een handelen of nalaten van koper/verkoper;
• – het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens door koper/verkoper
voorafgaand aan(op)levering;
• – ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord geleverde occasions en/of onderdelen;
• – gebruik van door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord geleverde occasions en/of
onderdelen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
• – door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de
geleverde occasions en/of onderdelen;
• – een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht
welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
• – tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen door Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de
werkzaamheden als zodanig;
• – fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
• – inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten
van derden wegens door koper/verkoper verstrekte gegevens of andere informatie en
stukken;
6. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover
mogelijk, de schade van koper/verkoper ongedaan te maken of te beperken door herstel of
verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat
koper/verkoper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij CarWash Noord / AutoProfijt Noord te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op
schadevergoeding vervalt.
8. Indien Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord bij de uitvoering van de werkzaamheden een
voor de koper/verkoper kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had
ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord of
zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Artikel 17 Opschorting/ontbinding
1. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft het recht om de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van occasions, afgifte van
bescheiden of andere zaken aan koper/verkoper of derden, tot op het moment dat alle
opeisbare vorderingen op koper/verkoper volledig zijn voldaan, indien:
1. koper/verkoper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. na het sluiten van de overeenkomst Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/verkoper de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
koper/verkoper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
3. koper/verkoper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord op de koper/verkoper onmiddellijk opeisbaar. Indien Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en overeenkomst.
4. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 18 Beeindiging/annulering
1. De tussen koper/verkoper en Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord gesloten overeenkomst eindigt
bij overlijden van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord of koper/verkoper dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van een der partijen.
Algemene Voorwaarden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord December 2023 8 van 11
2. Indien het door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord uit te voeren werk bij einde
overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of
bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van CarWash Noord / AutoProfijt Noord op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door
koper/verkoper aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd
met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet
afgewerkte gedeelte van het werk.
3. Annulering van een gesloten overeenkomst met Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is niet
mogelijk. Enkel de mogelijkheid tot opzegging van een overeenkomst van opdracht voor de
uitvoering van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden bestaat.
4. koper/verkoper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van
deze derden.
5. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is gerechtigd alle reeds door koper/verkoper betaalde
bedragen te verrekenen met de door koper/verkoper verschuldigde schadevergoeding c.q.
annuleringskosten.
Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud
1. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te
leveren occasions en/of onderdelen voor tot het tijdstip waarop koper/verkoper aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de
geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte
werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar
tekortschieten van koper/verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het
betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door koper/verkoper in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht.
4. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is koper/verkoper niet
bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier
te brengen.
5. koper/verkoper is verplicht Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord direct schriftelijk te
informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de
goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
6. koper/verkoper is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het
tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord te bewaren.
7. koper/verkoper dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q.
inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen
tijde zijn meeverzekerd en zal Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord op diens eerste verzoek
inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien koper/verkoper handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Artikel 20 Retentierecht
1. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is bevoegd de aflevering van de gekochte of bestelde
goederen alsmede de teruggave van de goederen van koper/verkoper die ter verhuizing dan
wel ontruiming onder het beheer van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord vallen, op te
schorten indien en zolang:
1. koper/verkoper de aankoopkosten van de goederen of kosten van de werkzaamheden
niet of niet in zijn geheel voldoet;
2. koper/verkoper de kosten van eerdere door Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
verrichte werkzaamheden of geleverde goederen niet of niet in zijn geheel voldoet;
3. koper/verkoper andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met
Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord niet of niet in zijn geheel voldoet.
2. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van
welke aard dan ook -die voortvloeituit het door haar uitgeoefende retentierecht.
Artikel 21 Geheimhouding en exclusiviteit
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard
die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen
resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere
nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een
informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht
heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van
partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter
zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige
uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele koper/verkopers, aan te
wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord is niet gerechtigd de informatie die hem door
koper/verkoper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan
waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure,
waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord, is het koper/verkoper niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of
andere al dan niet schriftelijke uitingen van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord openbaar
te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit
rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig
oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord, op koper/verkoper een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
koper/verkoper voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die koper/verkoper aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
verstrekt en Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord verzamelt, zal Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord mag de persoonsgegevens van koper/verkoper
afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn
leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord
niet toegestaan om de persoonsgegevens van koper/verkoper uit te lenen, te verhuren, te
verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord kan Car-Wash
Noord / AutoProfijt Noord informatie van koper/verkoper over het gebruik van de website
verzamelen door middel van cookies. De informatie die Car-Wash Noord / AutoProfijt
Noord verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden
gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete
verschuldigd zijn door koper/verkoper aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord van €
5.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van koper/verkoper om de daaruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
Artikel 22 Intellectuele eigendom
1. Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst met koper/verkoper, voor zover op die producten in juridische zin
rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is koper/verkoper uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de
ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te
verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het
inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht
of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord aan koper/verkoper.
3. De rechten van intellectuele eigendom welke Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord in
licentie gebruikt mag koper/verkoper nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of
exploiteren.
4. koper/verkoper garandeert gerechtigd te zijn de van koper/verkoper afkomstige informatie
en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord tegen elke
aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
5. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete
verschuldigd zijn door koper/verkoper aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord van €
5.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van koper/verkoper om de daaruit
voortvloeiende schade te vergoeden aan Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord en door
derden geleden schade.
Artikel 23 Inruil / aankoop
1. Wanneer bij aankoop van een occasion tevens een voertuig van koper/verkoper wordt
ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van koper/verkoper tot op het
moment van aflevering. Onder aflevering wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak in de werkplaats of het
magazijn van Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord aankomt.
2. Koper/verkoper garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en
aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen
partijen is overeengekomen.
3. Koper/verkoper is verplicht Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord alle relevante informatie
met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort
te weten dat deze van belang is voor Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord.
Artikel 24 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen koper/verkoper en Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde
internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen
enkel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Car-Wash Noord /
AutoProfijt Noord is gevestigd, ook indien koper/verkoper in het buitenland is gevestigd.
Algemene Voorwaarden Car-Wash Noord / AutoProfijt Noord December 2023